Ugoda zamiast wyroku, mediator zamiast sądu. Alimenty.

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić)– regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Podstawą prawną regulującą obowiązek świadczeń alimentacyjnych jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. … Czytaj dalej

Kategorie -

Dlaczego mediacja?

W dobie coraz częściej występujących sporów, konfliktów, nieporozumień pomiędzy ludźmi, instytucjami, przedsiębiorcami, naturalnym sposobem wydaje się możliwość rozwiązania swoich spraw na drodze pozasądowej. Dobrym sposobem jest skorzystanie z mediacji. Chcąc uniknąć przedstawiania Państwu zarysu historycznego powstania instytucji mediacji, przypomnę tylko, że mediacja jako alternatywa dla postępowań sądowych w polskim prawie funkcjonuje już od kilkunastu lat. … Czytaj dalej

Kategorie -

Pokrótce o mediacji w sprawach karnych…

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej , która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa. MEDIACJA jest dobrowolna! … Czytaj dalej

Kategorie -

Pokrótce o mediacji w sprawach rodzinnych…

Można wyróżnić trzy typy mediacji w sprawach rodzinnych: zmierzające do pojednania małżonków, mediację w sprawach organizacji sytuacji małżonków rozwodzących się lub występujących o separację bądź w innych sprawach rodzinnych. W sprawach o rozwód i separację przedmiotem mediacji są warunki rozstania, takie jak alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy majątkowe. W wypadku kwestii ujętych obligatoryjnie w … Czytaj dalej

Kategorie -