O mediacji

Mediacja – w drodze po zgodę, spokój, satysfakcję…

Zasady mediacji na gruncie obowiązującego prawa zarówno prawa cywilnego (w szerokim jego pojęciu), karnego, pracy, gospodarczego, w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także innych dziedzinach prawa, są tożsame dla każdej gałęzi prawa. Zasady i reguły mediacji muszą być znane, rozumiane oraz akceptowane i przestrzegane przez jej uczestników. Mediacja bez względu na to, jakich sporów dotyczy, kieruje się zawsze tymi samymi zasadami. Do fundamentalnych zasad mediacji zaliczamy:

Wola porozumienia stron – Oznacza gotowość stron do poszukiwania rozwiązań i ugody. Już samo zadanie pytania przez mediatora stronom „Czy chcecie się porozumieć?” i otrzymanie odpowiedzi twierdzącej „Tak”, daje nam nadzieję na to, że strony świadome swojego położenia w konflikcie, chętnie będą współpracowały z mediatorem i będą nastawione pozytywnie na zawarcie ugody, a w przypadku jej braku zostaną znalezione takie rozwiązania, które ten konflikt złagodzą i „skierują uwagę stron ku przyszłości”.

Zasada dobrowolności – Trzeba przyjąć, że zasada ta obok zasady woli porozumienia się, jest naczelną zasadą mediacji. Oznacza ona wolność decyzji co do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym i zawarcia porozumienia. Na każdym etapie trwania mediacji, bez względu na to, na jakim etapie się ona znajduje, strony bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji mogą od niej odstąpić. Strony nie mogą być zmuszane do osiągnięcia porozumienia przez mediatorów, ani przez sąd lub osoby postronne. Oznacza to również to, że nikt nie ma prawa przymuszać kogokolwiek do mediacji czy stasować nacisk lub manipulację psychiczną dla spowodowania przystąpienia bądź kontynuowania mediacji.

Zasada nieformalności spotkań – oznacza, że spotkania w mediacji nie są w żaden sposób rejestrowane. Jeśli mediator, za zgodą stron, będzie sporządzał notatki na użytek mediacji, to zobowiązany jest zniszczyć je w momencie zakończenia postępowania mediacyjnego. Jedynym dokumentem może być akt ugody. W mediacji to strony wraz z mediatorem ustalają czas i miejsce spotkania mediacyjnego oraz ich częstotliwość. Strony nie są ograniczone sztywnymi regułami procedury.

Zasada poufności – przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zasada obowiązuje podczas sesji wspólnych i spotkań na osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią. Zgodnie z art. 259 (1) kpc, mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Zasada bezstronności – mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Nie może on preferować ani wyróżniać żadnej ze stron. Mediator powinien unikać oceniania, natomiast poprzez zadawanie odpowiednich pytań pomagać stronom wzajemnie się zrozumieć i wypracować porozumienie.

Zasada autonomii konfliktu – Co do zasady konflikt jest własnością stron. Mediator nie proponuje stronom żadnych rozwiązań, nie narzuca swojej racji, nie udziela porad, nie doradza, nie przekonuje i nie wyraża własnego zdania w sprawach, które dotyczą klientów. Nie podejmuje decyzji za strony, nie ocenia składanych propozycji, lecz jest „towarzyszem” stron w samodzielnym uzgadnianiu ich oczekiwań, ustaleń. Neutralność mediatora jest gwarantowana przyjętymi przez mediatora zasadami etyki mediatora.

Zasada szacunku – Mediator jako osoba zarządzająca konfliktem oraz postępowaniem mediacyjnym, przez cały okres jego trwania powinna dbać o zapewnienie stronom bezpiecznych warunków do rozmowy. To on powinien tworzyć klimat do rozmów, zrozumienia, akceptacji i życzliwości. Powinien stać na straży, aby strony wzajemnie się nie obrażały, nie używały w stosunku do siebie i mediatora wulgaryzmów, aby odnosiły się do siebie z należytym szacunkiem bez względu na to w jakiej sytuacji obecnie się znajdują.

Zasada satysfakcji stron konfliktu – to strony jako właściciele konfliktu powinni, po zakończonej mediacji czuć satysfakcję z osiągniętej ugody bądź porozumienia, gdyż to da im pewność co do wyboru mediacji jako dobrego sposobu rozwiązania konfliktu, a także wypracowanej przez nich zgody. Poczucie satysfakcji stron z osiągniętego celu jest istotne dla trwałości ugody bądź porozumienia.

Zasada postępowania w dobrej wierze – Zasada ta odwołuje się do uczciwości stron. Strony mając na uwadze chęć porozumienia i zażegnania bądź złagodzenia konfliktu, powinny w całym procesie mediacyjnym wykazywać się chęcią porozumienia, a do jego osiągnięcia nie powinni kłamać, naginać rzeczywistości oraz stronić od manipulowania faktami.

Broszura informacyjna o usługach– .pdf
Wniosek stron o mediację– .doc
Wniosek stron o mediację– .pdf