Pokrótce o mediacji w sprawach rodzinnych…

Można wyróżnić trzy typy mediacji w sprawach rodzinnych: zmierzające do pojednania małżonków, mediację w sprawach organizacji sytuacji małżonków rozwodzących się lub występujących o separację bądź w innych sprawach rodzinnych. W sprawach o rozwód i separację przedmiotem mediacji są warunki rozstania, takie jak alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy majątkowe. W wypadku kwestii ujętych obligatoryjnie w wyroku rozwodowym sąd może na każdym etapie sprawy skierować strony do mediacji. W innych sprawach sąd może skierować na mediację tylko raz i w okresie do zamknięcia pierwszego posiedzenia.

W postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak:

Alimenty, podział majątku wspólnego

Określenie sposobu korzystania z mieszkania

Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)

Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka

Sporządzenie planu wychowawczego

(porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA jest dobrowolna!

Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.