Pokrótce o mediacji w sprawach karnych…

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej , która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

MEDIACJA jest dobrowolna!

Celem mediacji w sprawach karnych jest:

pojednanie pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym,

zadośćuczynienie lub naprawienie szkodywyrządzonej przez sprawcę, realizowane w różnych formach, np. zwrot kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego z powodu wyrządzonej mu szkody, praca na rzecz społeczności lokalnej, instytucji charytatywnej, nieodpłatnej pracy na rzecz pokrzywdzonego, przeproszenie czy wyrażenie skruchy przez sprawcę,

zrozumienie przez sprawcę, jaką szkodę i krzywdę wyrządził pokrzywdzonemu oraz przyjęcie odpowiedzialności za popełnione czyny,

przywrócenie ładu społecznego.

Korzyści dla obu stron:

mediacja stwarza realną szansę na naprawę i utrzymanie poprawnych wzajemnych relacji pomiędzy stronami. Wzajemne kontakty są konieczne zwłaszcza, gdy strony łączą więzy pokrewieństwa, bliskość zamieszkania lub miejsce pracy.

w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się, obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami (również takie w których występują w odmiennych rolach jako sprawca i pokrzywdzony). Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem.

Korzyści dla pokrzywdzonego:

w wyniku mediacji pokrzywdzony ma szansę na szybkie i skuteczne uzyskanie zadośćuczynienia od sprawcy lub naprawienia szkody,

ma możliwość uświadomienia sprawcy, jaką krzywdę mu wyrządził oraz wyrażenia swoich odczuć, a także uzyskania przeprosin.

Korzyści dla sprawcy:

sprawca ma szansę przeprosić pokrzywdzonego i uzyskać wybaczenie,

w sprawach z oskarżenia publicznego pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji albo ugoda zawarta pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym mają wpływ na wymiar kary. W szczególności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.