E – Mediacje. Nowe, proste, skuteczne.

W czasie obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie RP i tym samy ograniczeniom w funkcjonowaniu sądów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma „PRO MEDIARE” wprowadza możliwość skorzystania z e-mediacji (mediacji on – line). Obecna technologia oraz nieograniczone wręcz możliwości komunikowania się ze sobą za pośrednictwem smartfona, komputera czy tabletu umożliwiają przeprowadzenie e – mediacji za pomocą tych urządzeń.

E – mediacja swobodnie może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów, konfliktów zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, stricte prawa pracy. Obszarem, w którym e-mediacje nie są stosowane są mediacje karne, w sprawach nieletnich oraz w sporach zbiorowych.

Zaletą prowadzonej e-mediacji jest przede wszystkim wygoda dla stron oraz szybkość toczącego się postępowania. Przekłada się to na niższy koszt mediacji przeprowadzonej on-line, związany z brakiem kosztów dojazdu do siedziby biura mediatora, przekładania zaplanowanych wcześniej spotkań, aż także brak konieczności brania urlopu (tj. 1 dnia, czy też kilku dni – w zależności od zawiłości sprawy) w zakładzie pracy. Na e-mediacje łatwiej i szybciej można się umówić bez konieczności wizyty u mediatora.

Metoda ta powstała wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i jest potrzebna w rozwiązywaniu sporów mających miejsce w Internecie lub sporów z zastosowaniem internetowych technologii informacyjnych (np. spory gospodarcze). Przy zastosowaniu e-mediacji mogą być rozwiązywane spory m.in. wynikające z rejestracji domen internetowych, czy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną.

Patrząc na rozwój internetowych metod rozwiązywania sporów (ODR) na świecie nie ma wątpliwości, iż mediacja on-line również w Polsce będzie zyskiwała na popularności, a jej znaczenie będzie rosło. Dobrze zatem, że istnieje prawna możliwość wykorzystania Internetu także w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

NIEZBĘDNE WARUNKI TECHNICZNE E-MEDIACJI

Mediacja on-line związana jest z koniecznością posiadania przez strony i mediatora dostępu:
• do komputera, tabletu, smartfonu z aktywnym łączem internetowym,
• do drukarki (do wydrukowania i podpisania umowy o mediację oraz ugody),
• mile widziany skaner (zazwyczaj urządzenia wielofunkcyjne mają już je wybudowane),
• można zaopatrzyć się w zestaw „słuchawki i mikrofon” (poufność mediacji, lepsza jakość rozmowy),
• zainstalowana aplikacja do prowadzenia rozmowy on-line (np. Skype) oraz adres email.

KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PONOSI KOSZTY MEDIACJI ?

Koszty mediacji pokrywają strony po zakończonym postępowaniu mediacyjnym. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, co do zasady, strony płacą za mediację po połowie. Koszty te strony pokrywają bezpośrednio mediatorowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

Mediację prowadzi się na podstawie:
• umowy między stronami i mediatorem (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• wspólnego wniosku stron (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• wyrażenia przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kpc (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• postanowienia sądu powszechnego w trakcie postępowania sądowego.

Wniosek o mediacje powinien zawierać:
• oznaczenie stron,
• dokładnie określone żądanie,
• przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie,
• podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.

Mediacja jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego. Ugoda zawarta z pomocą mediatora, po zatwierdzeniu przez sąd, nabiera mocy prawnej ugody sądowej, czy wyroku sądowego.

Zastanawiasz się, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji? – zadzwoń, napisz.Zapraszam do kontaktu: tel. +48 508 108 726, Mail: mediacje@127.0.0.1