Zintegrowany System Kwalifikacji – „Trener Mediacji”- Sandomierz 6 – 8.04.2022 roku

Mediacje szkolenie

W dniach 7 - 8.04.2022 roku w Sandomierzu uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjno-doskonaląco-superwizyjnym mediatorów [w formie warsztatowej], które dotyczyło mediacji w modelu klasycznym, opartych na kompetencjach i najwyższych standardach jakości. Organizatorem był: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przy współpracy z Polskim Instytutem Mediacji.
Spotkanie superwizorów, trenerów i mediatorów miało na celu dopracowanie modelu ZSK "Trener mediacji". Prace nad ZSK oraz spotkania kulturalno - warszatatowe odbywały się w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze, którym sprzyjała wyśmienita wiosenna pogoda.
Program spotkania obejmował:
a) prezentację celów/działalności Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK,
b) omówienie kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w modelu mediacji klasycznych”
w kontekście potrzeby i walorów działania proceduralnego w mediacji, odwołania się do jednolitej i spójnej procedury postępowania… c) zajęcia warsztatowe:
- Kruczki i sytuacje niestandardowe wokół mediacji - Komunikacja pisemna, telefoniczna/online; dodatkowe frazy [ADDsy] w mediacji - Ambasadorzy marki MEDIACJE.PL (w tym trenerzy) d) dyskusja i podsumowanie – wnioski i informacje zwrotne
e) część rekreacyjno-kulturalno-oświatowa - zwiedzanie, spacer, wspólny wieczór
Ze spotkania powstanie raport obejmujący rekomendacje.
Link do prowadzenia:
https://www.facebook.com/zaczarowaninam/videos/669960580781969

Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt

E – Mediacje. Nowe, proste, skuteczne.

W czasie obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie RP i tym samy ograniczeniom w funkcjonowaniu sądów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma „PRO MEDIARE” wprowadza możliwość skorzystania z e-mediacji (mediacji on – line). Obecna technologia oraz nieograniczone wręcz możliwości komunikowania się ze sobą za pośrednictwem smartfona, komputera czy tabletu umożliwiają przeprowadzenie e – mediacji za pomocą tych urządzeń.

E – mediacja swobodnie może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów, konfliktów zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, stricte prawa pracy. Obszarem, w którym e-mediacje nie są stosowane są mediacje karne, w sprawach nieletnich oraz w sporach zbiorowych.

Zaletą prowadzonej e-mediacji jest przede wszystkim wygoda dla stron oraz szybkość toczącego się postępowania. Przekłada się to na niższy koszt mediacji przeprowadzonej on-line, związany z brakiem kosztów dojazdu do siedziby biura mediatora, przekładania zaplanowanych wcześniej spotkań, aż także brak konieczności brania urlopu (tj. 1 dnia, czy też kilku dni - w zależności od zawiłości sprawy) w zakładzie pracy. Na e-mediacje łatwiej i szybciej można się umówić bez konieczności wizyty u mediatora.

Metoda ta powstała wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i jest potrzebna w rozwiązywaniu sporów mających miejsce w Internecie lub sporów z zastosowaniem internetowych technologii informacyjnych (np. spory gospodarcze). Przy zastosowaniu e-mediacji mogą być rozwiązywane spory m.in. wynikające z rejestracji domen internetowych, czy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną.

Patrząc na rozwój internetowych metod rozwiązywania sporów (ODR) na świecie nie ma wątpliwości, iż mediacja on-line również w Polsce będzie zyskiwała na popularności, a jej znaczenie będzie rosło. Dobrze zatem, że istnieje prawna możliwość wykorzystania Internetu także w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

NIEZBĘDNE WARUNKI TECHNICZNE E-MEDIACJI

Mediacja on-line związana jest z koniecznością posiadania przez strony i mediatora dostępu:
• do komputera, tabletu, smartfonu z aktywnym łączem internetowym,
• do drukarki (do wydrukowania i podpisania umowy o mediację oraz ugody),
• mile widziany skaner (zazwyczaj urządzenia wielofunkcyjne mają już je wybudowane),
• można zaopatrzyć się w zestaw „słuchawki i mikrofon” (poufność mediacji, lepsza jakość rozmowy),
• zainstalowana aplikacja do prowadzenia rozmowy on-line (np. Skype) oraz adres email.

KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PONOSI KOSZTY MEDIACJI ?

Koszty mediacji pokrywają strony po zakończonym postępowaniu mediacyjnym. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, co do zasady, strony płacą za mediację po połowie. Koszty te strony pokrywają bezpośrednio mediatorowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

Mediację prowadzi się na podstawie:
• umowy między stronami i mediatorem (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• wspólnego wniosku stron (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• wyrażenia przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kpc (przed wszczęciem postępowania sądowego),
• postanowienia sądu powszechnego w trakcie postępowania sądowego.

Wniosek o mediacje powinien zawierać:
• oznaczenie stron,
• dokładnie określone żądanie,
• przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie,
• podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.

Mediacja jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego. Ugoda zawarta z pomocą mediatora, po zatwierdzeniu przez sąd, nabiera mocy prawnej ugody sądowej, czy wyroku sądowego.

Zastanawiasz się, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji? – zadzwoń, napisz.Zapraszam do kontaktu: tel. +48 508 108 726, Mail: mediacje@promediare.pl

Wniosek stron o mediację- doc
Wniosek stron o mediację- pdf

Wesołych Świąt


Mediacje – efektywne narzędzie w pracy sędziów, kuratorów i sądów

Mediacje szkolenie

W dniach 7 – 8 listopada 2019 roku kuratorzy zawodowi sądów okręgu rzeszowskiego oraz okręgu tarnobrzeskiego wzięli udział w szkoleniu na temat mediacji. Dzięki szkoleniu kuratorzy poznali skuteczne i wykorzystywane z powodzeniem w mediacji, techniki komunikacyjne przydatne w rozmowie ze stronami, warsztat mediatora - spójną procedurę postępowania, walory mediacji opartej na standardach i kompetencji – bez ryzyka przewlekłości postępowania sądowego w wyniku postępowania mediacyjnego, a także praktyczny wymiar mediacji jako sprawnej i efektywnej alternatywy dla procesu sądowego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych Pana Jerzego Śliwę oraz koordynatora do spraw mediacji w sądach okręgu krośnieńskiego sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Pana Leszka Grabiasa.

Było to szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” realizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mediacje szkolenie Mediacje szkolenie

Mediacja - podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku w procesie sądowym może być poprzedzony długotrwałym, kosztownym procesem jego wyceny przez biegłych, natomiast jego podział przed notariuszem wymaga zgodnego stanowiska stron. Mediacja przy podziale majątku daje stronom satysfakcję z wypracowania rozwiązania zgodnego dla obydwu stron i tym samym skraca do minimum proces sądowy, a także ogranicza koszty finansowe ponoszone przez strony, co ma niezaprzeczalny fakt w aspekcie psychologicznym związanym z całym procesem rozwodowym. Wówczas postępowanie to poprzedza procedurę przed sądem lub notariuszem.

Rozważając podziału majątku w trakcie rozwodu, należy mieć na uwadze kwestię majątku wspólnego i odrębnego małżonków. Majątek wspólny małżonków nabywany jest w trakcie trwania małżeństwa – chyba, że została zawarta miedzy małżonkami umowa rozdzielności majątkowej. Majątek wspólny tworzą składnik nabywane w trakcie małżeństwa tj. nieruchomości, akcje i udziały w spółkach, wynagrodzenia wypłacane w trakcie małżeństwa jak również ruchomości oraz inne prawa majątkowe. Natomiast w skład majątku odrębnego małżonków wchodzą nieruchomości oraz ruchomości, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego oraz nabyte w drodze darowizny, dziedziczenia lub jako prezent, a także służące do zaspokajania potrzeb życia codziennego oraz prawa autorskie i nagrody.

Należy również ustalić kwestię rozdzielności majątkowej małżonków, które miały wspólność majątkową małżeńską, gdyż jest to konieczny warunek do podziału majątku. Wówczas wspólność majątkową zastępuje rozdzielność majątkowa. W dwojaki sposób można dokonać rozdzielności majątkowej tj. na drodze notarialnej (od daty podpisania umowy) lub sądownie (ustalona może być z ważnych powodów z datą wsteczną).

Ustalić należy także czy strony żądają podziału majątku „po połowie”, czy ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, gdyż możliwym jest, że któraś z nich ponosiła dodatkowe nakłady z majątku osobistego.

Proces sądowy w przypadku braku zgodnego stanowiska stron może trwać długo z uwagi na konieczność przeprowadzenia opinii biegłych sądowych, co następnie przekłada się na znaczny wzrost kosztów stron związanych z rozwodem już na etapie postepowania w pierwszej instancji. W mediacji postępowanie skraca się do minimum (tj. 2 – 3 spotkań) i co najważniejsze to strony decydują komu przypadają określone składniki majątku.

Co do zasady jest, że sądy nie mogą prowadzić postępowania o podział majątku równolegle z postępowaniem rozwodowym. Jednakże przepis art. 58 § 3 krio „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”. Mając na względzie treść powyższego przepisu, w mediacji strony wypracowują zgodny i satysfakcjonujący dla każdej z nich podział majątku dorobkowego. To one ustalają komu przypadają określone składniki majątku. Dla obu stron bezpieczniej będzie od razu uregulować tę kwestię, bowiem podział majątku ostatecznie wyczerpuje przyszłe roszczenia byłego małżonka i pozwala na spokojne funkcjonowanie już po rozwodzie.

Podtrzymanie przed sądem postanowień ugody zawartej przed mediatorem w zakresie rzeczy ruchomych, a także przeniesienie na zgodny wniosek stron zapisów ugody dotyczących przeniesienia prawa własności nieruchomości do sentencji wyroku sądowego, znacznie skraca postępowanie rozwodowe.

Postępowanie mediacyjne, kompetencje mediatora oraz jego postawa zabezpieczają strony przed narastaniem konfliktu, który często wiąże się z postępowaniem sądowym. Mediator nie ocenia, nie narzuca rozwiązań tylko wspólnie ze stronami wypracowuje zgodne i najbardziej optymalne porozumienie. Koszty postępowania mediacyjnego nie obejmują opinii biegłych (chyba, że osoby zgodnie wnoszą o przeprowadzenie takiej opinii), nie ponosi się opłaty od zatwierdzenia ugody przed sądem. Mediacja kończy się spisaniem postanowień w ugodzie mediacyjnej, która zostaje skierowana do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, wówczas sąd zatwierdza ugodę poprzez nadanie klauzuli wykonalności, a koszt jej nadania wynosi 50,00 złotych. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a która została zatwierdzona przez nadanie klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym.

Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego – zmiany dla dobra dzieci i rodzin.

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego dziś (26 lutego 2019 r.) przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego.
Spektakularny efekt przyniosły przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż o 164 proc.

- To pokazuje, że dobre prawo działa. Dzięki nowym rozwiązaniom dziesiątki tysięcy polskich dzieci po raz pierwszy w życiu otrzymało wsparcie alimentacyjne ze strony swoich rodziców. Obowiązkiem rodziców, niezależnie od trudnych relacji, które czasami występują między nimi, jest troska o własne dzieci. Nie może być tak, aby ewentualny konflikt małżeński czy między partnerami odbywał się kosztem niewinnych, często malutkich dzieci. Nie może być tak, że dzieci są krzywdzone, bo dorośli nie potrafią się porozumieć – powiedział na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

- Miarą cywilizacji i kultury państwa jest tworzenie takich ram prawnych, aby dbać o ludzi najsłabszych, najbardziej bezbronnych, również w obszarze zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy zmiany w prawie karnym dotyczące egzekwowania obowiązku alimentacyjnego, które przyniosły tak rewelacyjne rezultaty – dodał.

Efekt pracy ekspertów

Kontynuacją tych działań są rozwiązania, które m.in. przyspieszą procedurę przyznawania alimentów. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Temu celowi służyć ma między innymi wprowadzenie alimentów natychmiastowych.
- Ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby usprawnić prawo rodzinne. Przyjęty przez rząd projekt jest efektem pracy zespołu ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niewątpliwie należy wspomnieć o obecnym Rzeczniku Praw Dziecka, Panu mecenasie Mikołaju Pawlaku, który intensywnie pracował nad tym projektem i chcemy mu za to podziękować – zaznaczył Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, który przygotowywał reformę prawa rodzinnego, obecnie Szef Centrum Analiz Strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Podkreślił, że wszystkim zaproponowanym zmianom przyświeca jeden podstawowy cel – dobro dziecka. Przedstawił najważniejsze rozwiązania zawarte w przyjętym przez rząd projekcie.

Szybko, prosto i tanio

Przyznanie alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka od rodziców ma się odbywać w ciągu kilkunastu dni w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Obecnie sprawy o zasądzenie alimentów trwają miesiącami. W tym czasie tysiące samotnych matek, bo to ich w przeważającej mierze dotyczy problem, czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia. Szybkie uzyskanie alimentów natychmiastowych będzie możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności:
• ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie;
• jest on prosty i łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się o alimenty będzie mogła dzięki temu uniknąć dodatkowych wydatków na adwokatów;
• poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołącza się dowodów.

Jedna zasada dla wszystkich

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.
Na dziś wynosiłoby ono około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje dzieci, a 1200 zł – na troje. Dla porównania średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł.
Projekt przewiduje alternatywną do istniejącej drogę dochodzenia do uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalane byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości.
Co ważne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
Intencją wprowadzenia nowych, dodatkowych rozwiązań - alimentów natychmiastowych - jest to, by samotni rodzice w prosty i szybki sposób mogli otrzymać pieniądze. Zachowana zostanie możliwość odwołania się od alimentacyjnego nakazu zapłaty.
Projekt przewiduje wygaśnięcie alimentów względem dziecka (poza dzieckiem posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) z chwilą ukończenia przez nie 25. roku życia. Jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd na żądanie uprawnionego przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego na dalszy okres.

Gwarancja praw obojga rodziców

Nowe przepisy mają skutecznie chronić prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem. Opierają się na założeniu, że dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, a prawo musi być sprawiedliwe i równe dla wszystkich, zarówno ojca, jak i matki.
Chcemy ograniczyć zjawisko uniemożliwiania jednemu z rodziców kontaktu z dzieckiem. Prawo powinno stać w obronie takiego rodzica.
W myśl projektu, wobec osoby, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, sąd może wydać odpowiednie zarządzenia np. przydzielić asystenta rodziny, czy ustanowić nadzór kuratora sądowego.
Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, rodzic utrudniający lub uniemożliwiający realizację kontaktów lub sprawowanie pieczy naprzemiennej będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Sprawa trafi do prokuratora na wniosek uprawnionego do kontaktu rodzica.
Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć np. półroczny okres próby. Jeśli w tym czasie rodzic będzie wywiązywał się z orzeczeń sądu rodzinnego i umożliwiał kontakt z dzieckiem, prokurator umorzy sprawę. Jeśli nie – rodzic narazi się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności np. w postaci prac społecznych.
Surowsze rozwiązania obowiązują w niektórych państwach zachodnich. W Niemczech za uniemożliwianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem grozi grzywna do 25 tysięcy euro, a nawet kara aresztu. We Francji – grzywna do 15 tysięcy euro i kara do roku więzienia. W Belgii – grzywna do 1 tysiąca euro i do 5 lat więzienia.

Dobro dziecka najważniejsze

Projekt przewiduje również wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci. Jego celem jest pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, to ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły przed sądem w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie wszystkich problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze.
Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby przed rozwodem lub separacją strony miały możliwość spotkania się na neutralnym gruncie. Przede wszystkim chodzi o dobro dzieci, bo rodzinne postępowanie informacyjne będzie dotyczyło wyłącznie spraw, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.
Główną rolę będą odgrywać mediatorzy, którzy uzgodnią warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Dzięki temu sam rozwód, jeśli do niego dojdzie, powinien przebiegać znacznie sprawniej i bezkonfliktowo, bez kosztownej potrzeby angażowania adwokatów.
Większość spraw rozwodowych, w których dochodzi do mediacji, trwa kilka miesięcy. W przypadku rozwodu bez zastosowania mediacji sprawa trwa przeważnie do 2 lat.
Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Państwo bierze na siebie ciężar poniesienia kosztów, które być może doprowadzą do ugodowego zakończenia sporu.
Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek znęca się nad rodziną.

Ochrona dzieci przed przemocą

Nowe prawo ma pozwolić także na błyskawiczną i zdecydowaną reakcję, gdy dzieci spotyka krzywda. Zdarzają się rodziny dysfunkcjonalne, nawet patologiczne. Dzieci nie mogą na tym cierpieć. Kiedy informacja o sytuacjach groźnych dla dzieci wpływa do odpowiedzialnych organów państwa, powinna być natychmiastowa reakcja.
Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o prowadzonych przez siebie sprawach wszczętych z urzędu o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdy zachodzi podejrzenie zagrożenia dobra dziecka.
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, wynikająca z prokuratorskiej praktyki. Jest odpowiedzią na przypadki drastycznych przestępstw przeciwko dzieciom, jakimi były:
• skatowanie na śmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i pobicie jego 2-letniej siostry;
• znęcanie się nad 2-miesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki;
• próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamościa, którą maltretowała matka.
Do niepokojących wydarzeń dochodzi często w rodzinach, które są objęte nadzorem kuratora sądowego albo w trakcie toczących się z urzędu spraw o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. Włączenie w porę prokuratury będzie dodatkowo wzmacniało ochronę dobra dziecka i pozwalało na podjęcie działań zapobiegających tragediom.
Reforma zakłada ponadto, że w sprawach rodzinnych dzieci będę wysłuchiwane w przyjaznych pokojach zapewniających im swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa.

Podana informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14705,rzad-przyjal-reforme-prawa-rodzinnego--zmiany.html

Wesołych Świąt

Międzynarodowy Dzień Mediacji (19 październik 2017 roku)
Międzynarodowy Tydzień Mediacji (16 – 20 października 2017).

MDM

Ugoda zamiast wyroku, mediator zamiast sądu. Alimenty.

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić)– regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.

Podstawą prawną regulującą obowiązek świadczeń alimentacyjnych jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Zakres i zasady związane z obowiązkiem alimentacyjnym zostały unormowane w Dziale III – Obowiązek alimentacyjny (art. 128 do art. 144).

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z :

pokrewieństwa (obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców, krewni w linii bocznej – rodzeństwo)

powinowactwa

małżeństwa (w czasie trwania małżeństwa, alimenty po rozwodzie)

Roszczenia alimentacyjne mogą być uregulowane w drodze postepowania sądowego lub w postepowaniu mediacyjnym.

W pozwie skierowanym do sądu należy wskazać osobę zobowiązaną do alimentacji (tj. imię, nazwisko, adres), określić i uzasadnić wysokość dochodzonych alimentów, dołączyć dowody potwierdzające ponoszone wydatki (np. faktury, dowody zapłaty, imienne rachunki), odpis aktu urodzenia osoby na rzecz, której mają być zasądzone alimenty oraz przedłożyć odpis pozwu i dołączonych do niego dokumentów. Po rozpatrzeniu pozwu, sąd wydaje orzeczenie, które po prawomocności i nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Daje to stronie podstawę do wszczęcia egzekucji z tytułu niealimentacji przeciw dłużnikowi. W przypadku spełnienia przesłanek opisanych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 489) uprawniony może otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Alternatywą dla postepowania sądowego jest postepowanie mediacyjne. Zawarcie ugody po przeprowadzeniu postepowania mediacyjnego i zatwierdzeniu jej przez sąd, po nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem egzekucyjnym. Zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

W dniu 31 maja 2017 roku weszły w życie przepisy nowelizacyjne kodeks karny (art. 209) i ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 5). Zgodnie za art. 209§1 k.k. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W znowelizowanej ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) z dnia 11 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 195), z dniem 01.08.2017 roku ustawodawca wprowadził zapis w art. 8 ust. 2, który stanowi, że świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2. ojciec dziecka jest nieznany;

3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapraszam do mediacji. Przeprowadzone postepowanie mediacyjne pozwoli Państwu na szybkie uregulowanie spraw alimentacyjnych.

Mediator Marcin Rybak

Wesołych Świąt

Dlaczego mediacja?

W dobie coraz częściej występujących sporów, konfliktów, nieporozumień pomiędzy ludźmi, instytucjami, przedsiębiorcami, naturalnym sposobem wydaje się możliwość rozwiązania swoich spraw na drodze pozasądowej. Dobrym sposobem jest skorzystanie z mediacji.

Chcąc uniknąć przedstawiania Państwu zarysu historycznego powstania instytucji mediacji, przypomnę tylko, że mediacja jako alternatywa dla postępowań sądowych w polskim prawie funkcjonuje już od kilkunastu lat. Wykorzystywana jest z powodzeniem do rozwiązywania konfliktów w każdej dziedzinie prawa i nie tylko. Można zauważyć rosnący trend stosowania tej instytucji przy rozwiązywaniu konfliktów, sporów.

Stawiając sobie w/w pytanie postaram się w sposób bardzo prosty, krótki i racjonalny przedstawić korzyści wynikające z mediacji.

Przede wszystkim: „Mediacje – to zarządzanie konfliktami przez bezstronnego mediatora, który kieruje procesem konstruktywnej dyskusji – jego praca opiera się na zaufaniu i wiarygodności, na nieinwazyjnym, pokojowym i konstruktywnym działaniu. Mediacja to sztuka zadawania pytań i sztuka antycypacji – tzn. przewidywania skutków. Wielką zaletą mediacji jest możliwość zatwierdzenia ugody i nadania jej klauzuli wykonalności przez sąd powszechny”. *

„Mediacje są dobrowolne (tzn. na każdym etapie postępowania można od mediacji odstąpić, nie ponosząc żadnych ujemnych konsekwencji), poufne (tzn. informacje uzyskane w trakcie mediacji nie mogą być wykorzystane w innych celach), nieformalne (tzn. jedynym dokumentem sporządzanym z postępowania mediacyjnego jest protokół oraz ewentualnie zawarta ugoda, porozumienie oraz zapiski mediatora służące mu w późniejszym skonstruowaniu ugody), a mediator jest osobą bezstronną (tzn. mediator nie jest stroną konfliktu, nie jest zaangażowany w państwa sprawę, nie bierze racji żadnej ze stron)”.

Najważniejszym ogniwem postępowania są strony. To one mają być zadowolone z wypracowania postanowień, zapisów ugody i być usatysfakcjonowane zawarciem trwałej ugody. Bez zgody stron, nie mogą być formułowane żadne punkty ugody. To one kształtują jej treść.

Mediacja jako sposób na rozwiązanie „konfliktowej sprawy” bez udziału Sądu, daje stronom możliwość pełnej kontroli nad postępowaniem mediacyjnym. Takiej kontroli stron pozbawione jest postępowanie przed sądem. Mediacja jest zdecydowanie szybszym i tańszym postępowaniem niż czasochłonne i kosztowne postępowania sądowe.

Podzielając zdanie innych osób, można przyjąć, że po rozpoznaniu sprawy przez sąd i zakończeniu jej wydaniem orzeczenia w sprawie, jedna ze stron zakończonego już postępowania przed sądem, nie będzie zadowolona z rozstrzygnięcia sądu, czego konsekwencją będzie wniesienie środka odwoławczego. Konsekwencją tego jest dalsze postępowanie przed sądem, zwiększające się koszty postępowania sądowego, frustracja, brak „spokoju ducha”, a przede wszystkim niepewność co do kolejnego już rozstrzygnięcia sądu. Mówiąc prosto „nie ma możliwości, aby strony postępowania sądowego, były tak samo zadowolone z wydanego werdyktu Sądu tzn., aby jedna strona nie czuła się „przegrana”.

Natomiast ugoda, porozumienie zawarte przed mediatorem po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego i zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej zawartej przed sądem. Takiej ugodzie można nadać klauzulę wykonalności i wówczas staje się ona tytułem wykonawczym. W tym postępowaniu nie ma osób „przegranych”.

Należy również zauważyć, że mediacja (postępowanie mediacyjne) nie zawsze może zakończyć się zawarciem ugody. Nie należy się tym tak do końca martwić, ponieważ możliwość rozmowy z drugą stroną konfliktu w obecności bezstronnego mediatora, może przyczynić się do załagodzenia istniejącego konfliktu, „zobaczenia czegoś, czego się nie widziało wcześniej”, pozwoli na spokojne spojrzenie w przyszłość.

*Jerzy śliwa., red.- „Sposoby rozwiązywania konfliktów” Polska Korporacja Trenerów Mediacji © Warszawa-Kraków 2014

TYDZIEŃ POMOCY POKRZYWDZONYM

Pokrótce o mediacji w sprawach karnych…

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej , która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

MEDIACJA jest dobrowolna!

Celem mediacji w sprawach karnych jest:

pojednanie pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym,

zadośćuczynienie lub naprawienie szkodywyrządzonej przez sprawcę, realizowane w różnych formach, np. zwrot kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego z powodu wyrządzonej mu szkody, praca na rzecz społeczności lokalnej, instytucji charytatywnej, nieodpłatnej pracy na rzecz pokrzywdzonego, przeproszenie czy wyrażenie skruchy przez sprawcę,

zrozumienie przez sprawcę, jaką szkodę i krzywdę wyrządził pokrzywdzonemu oraz przyjęcie odpowiedzialności za popełnione czyny,

przywrócenie ładu społecznego.

Korzyści dla obu stron:

mediacja stwarza realną szansę na naprawę i utrzymanie poprawnych wzajemnych relacji pomiędzy stronami. Wzajemne kontakty są konieczne zwłaszcza, gdy strony łączą więzy pokrewieństwa, bliskość zamieszkania lub miejsce pracy.

w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się, obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami (również takie w których występują w odmiennych rolach jako sprawca i pokrzywdzony). Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem.

Korzyści dla pokrzywdzonego:

w wyniku mediacji pokrzywdzony ma szansę na szybkie i skuteczne uzyskanie zadośćuczynienia od sprawcy lub naprawienia szkody,

ma możliwość uświadomienia sprawcy, jaką krzywdę mu wyrządził oraz wyrażenia swoich odczuć, a także uzyskania przeprosin.

Korzyści dla sprawcy:

sprawca ma szansę przeprosić pokrzywdzonego i uzyskać wybaczenie,

w sprawach z oskarżenia publicznego pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji albo ugoda zawarta pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym mają wpływ na wymiar kary. W szczególności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Wesołych Świąt

Pokrótce o mediacji w sprawach rodzinnych…

Można wyróżnić trzy typy mediacji w sprawach rodzinnych: zmierzające do pojednania małżonków, mediację w sprawach organizacji sytuacji małżonków rozwodzących się lub występujących o separację bądź w innych sprawach rodzinnych. W sprawach o rozwód i separację przedmiotem mediacji są warunki rozstania, takie jak alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy majątkowe. W wypadku kwestii ujętych obligatoryjnie w wyroku rozwodowym sąd może na każdym etapie sprawy skierować strony do mediacji. W innych sprawach sąd może skierować na mediację tylko raz i w okresie do zamknięcia pierwszego posiedzenia.

W postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak:

Alimenty, podział majątku wspólnego

Określenie sposobu korzystania z mieszkania

Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)

Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka

Sporządzenie planu wychowawczego

(porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA jest dobrowolna!

Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.